Інформація для студентів

Шановні студенти! Вітаємо Вас з початком нового навчального року  та чекаємо на базах кафедри! 

Загальна хірургія

Консультації проводяться щосереди з 16.00 год по графіку, який складається на семестр (Графіки відпрацювань з дисциплін, що викладаються на кафедрі). В період сесії консультації по додатковому графіку проводяться щоденно з 08.00 до 15.00 год.

Рекомендована література

Основна (базова)

 1. Нетяженко В. З., Щуліпенко І. М., Дідківська Л. А. Догляд за хворими (загальний і спеціальний з основами медсестринської техніки): підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації. – К.: Здоров'я, 2013.             – 591 с.
 2. Ковальова О. М., Лісовий В. М., Шевченко С. І., Фролова Т. І. Догляд за хворими (практика): підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації. – Вид. 3-є, випр. – К.: Медицина, 2015. – 488 с.
 3. Догляд за хворими хірургічного профілю / В. П. Польовий,  О. Й. Хомко,   С. П. Польова [та ін.]. – Чернівці: Медуніверситет, – 2012. – 380 с.
 4. Дужий І. Д. Догляд за хірургічними хворими: навчальний посібник /  І. Д. Дужий, В. В. Мадяр. ‒ Суми: Сумський державний університет, 2011  – 208 с.
 5. Кіт О. М. Медсестринство в хірургії / О. М.  Кіт, О. Л. Ковальчук,  Г. Т. Пустовойт. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 499 с. 

 Додаткова

 1. Догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка: навч.посібник /                         Л. С.  Савка, Л. І.  Разінкова, О. І. Коцар; за ред. Л. М. Ковальчука,                              О. В. Кононова. – 3-є вид., переробл. і допов. – К.: ВСВ “Медицина”, 2017.                – 600 с.
 2. Основи догляду за хірургічними хворими: навчально-методичний посібник для студентів ВМНЗ IV рівня акредитації / Шумейко І. А., Лігоненко О. В., Чорна І. О. [та ін.]. – Полтава, 2015. – 160 с.
 3. Касевич Н.М. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка: підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. I-III рівнів акредитації / за ред.  В. І. Литвиненка. – 7-ме вид., випр. – К. : Медицина, 2017. – 424 с.

   Інформаційні ресурси

 1. Наказ МОЗ України № 798 від 21.09.2010 Про затвердження методичних рекомендацій "Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу" [електронний ресурс]. – Режим доступу:http://medsoft.ucoz.ua
 2. Наказ МОЗ України № 110 від 14.02.2012 Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування [електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://medsoft.ucoz.ua
 3. Наказ МОЗ України № 223 від 22.10.1993 Про збір, знезараження та здачу використаних медичних виробів одноразового застосування із пластичних мас [електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://medsoft.ucoz.ua

Фтизіатрія

Консультації проводяться щочетверга з 16.00 год по графіку, який складається на семестр (Графіки відпрацювань з дисциплін, що викладаються на кафедрі). В період сесії консультації по додатковому графіку проводяться щоденно з 08.00 до 15.00 год.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 Основна література:

 1. Фтизіатрія: нац. підруч. / В.І.Петренко, Л.Д.Тодоріко, Л.А.Грищук та ін.; за ред. В.І.Петренка. – К.: ВСВ «Медицина», 2015. – 472 с.
 2. Фтизіатрія. Підручник/ За ред. В.І. Петренка.- Вінниця: Нова книга.- 2006.- 504 с.
 3. Фтизіатрія (навчальний посібник) За ред. В.П.Мельника, І.Г. Ільницького – Київ – Львів:2008.- 304 с.
 4. Фтизіатрія .Підручник для студентів медичних вузів / За ред. проф. Мельника.- Київ:Софія-А. 2008.-296 с.
 5. Підручник “Туберкульоз” за ред. проф. І.Т. П’ятночка.- Тернопіль:          Укрмедкнига.- 2005. –280 с.
 6. Бліхар Є. Фтизіатрія: Підручник.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.- 372 с.
 7. Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз.- Тернопіль: Укрмедкнига, 1998.-324.
 8. Фтизіатрія: Навчальний посібник українською та англійською мовами / І.Т.П’ятночка, С.І.Корнага, В.І.П’ятночка.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.- 260 с.
 9. Фтизіатрія (збірник завдань для тестового контролю знань) за ред.        В.М. Москаленка, В.І. Петренка. Вінниця: Нова книга.- 2005.- 246 с.
 10. Рознатовська О.М. Фтизіатрія : підручник для студентів стоматологічних факультетів / О.М. Рознатовська. – Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2014. – 242 с.

 Допоміжна література:

 1. Дужий, І.Д. Диференціальна діагностика вогнищевих процесів у фтизіопульмонології: навч. посіб. /І.Д.Дужий.-Суми:Вид-во СумДУ, 2009.- 259 с.
 2. Дужий, І.Д. Диференціальна діагностика інфільтративних процесів у фтизіопульмонології [Текст] : навч. посіб. / І.Д. Дужий. - Суми : СумДУ, 2010. - 236 с.
 3. Дужий, І.Д. Диференціальна діагностика дисемінованих процесів у фтизіопульмонології [Текст]: навч. посіб. / І.Д. Дужий. - Суми: СумДУ, 2013. - 253 с.
 4.  Дужий, І.Д. Диференціальна діагностика кулястих утворень у фтизіопульмонології [Текст]: навч. посіб. / І.Д. Дужий. - Суми: СумДУ, 2011. - 327 с.
 5. Фтизіатрія: навчально-методичний посібник. Збірник завдань для тестового контролю знань /За ред. В.Ф.Москаленка, В.І.Петренка.-Вінниця:Нова книга, 2005.-296 с.
 6. Дужий І.Д. Клінічна плеврологія К.: Здоров’я, 2000.-384 с.
 7. Дужий І.Д. Хірургія туберкульозу легень і плеври. К.: Здоров’я.-Суми:ВАТ ″СОД″ ,2003.-360 с.
 8. Пульмонологія та фтизіатрія: Підручник: у 2-х т./За ред.. Ю.І. Фещенка, В.П. Мельника, І.Г. Ільницького.- Київ, Львів:Атлас,2009.- 1336 с.
 9. Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Організація контролю за хіміорезистентним туберкульозом. Виробниче видання.- К.: Здоров’я, 2013.- 704 с.
 10. Фтизіатрія: навчально-методичний посібник. Збірник завдань для тестового контролю знань / За ред. В.Ф. Москаленка, В.І. Петренка. - Вінниця: Нова книга, 2005.- 296с.
 11. Профілактика туберкульозу. Навчальний посібник для студентів і лікарів- інтернів ВНМЗ ІV рівня акредитації та лікарів / В.І. Петренко, М.Г. Долинська, А.В. Александрін, В.В. Петренко — К.: 2Print, 2017. — 88 с. — режим доступу http://tb.ucdc.gov.ua/uploads/files/prophilaktica.pdf
 12. Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / Ю.І. Фещенко, В.М. Князевич, О.М. Разнатовська, H.A. Гріцова /Київ.2017.
 13.  Ведення побічних реакцій під час лікування хворих на туберкульоз та ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД)" / Ю.І. Фещенко, С.О.Черенько, Н.А.Литвиненко та ін.. Київ, 2016 /режим доступу http://phc.org.ua/pages/diseases/tuberculosis/materials ,
 14. Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коїнфекцію ТБ ВІЛ/ В.І. Петренко, М.Г. Долинська, О.М.Разнатовська  — К.2015: ДКС Центр— 112 с. — режим доступу http://tb.ucdc.gov.ua/uploads/files/usaid_170x240_fp_new.pdf
 15. Клінічно-рентгенологічний атлас з діагностики захворювань легень: навчальний посібник / Л.Д. Тодоріко, І.О. Сем’янів, А.В. Бойко, В.П.Шаповалов. – Чернівці: Медуніверситет, 2014. – 342 с.
 16. Тодоріко Л.Д. Основні синдроми й методи обстеження в пульмонології та фтизіатрії : навчальний посібник / Л.Д. Тодоріко, А.В. Бойко. – Київ: Медкнига, 2013. – 432 с.

 

Інформаційні ресурси, що містять матеріали для підготовки до занять з дисципліни «Фтизіатрія»

 1. Національний ресурсний центр з туберкульозу http://tb.ucdc.gov.ua/
 2. Вебсайт Центру громадського здоров’я МОЗ України http://phc.org.ua/
 3. 3.                 Питання туберкульозу на сайті ВООЗ http://www.who.int/tb/en/ ; http://www.who.int/tb/ru/.
 4. 4.                 Вебсайт Національного інституту фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України http://www.ifp.kiev.ua/index_ukr.htm
 5. Кафедра загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії СумДУhttp://gensurgery.med.sumdu.edu.ua

 

 

Радіологія

Консультації проводяться щовівторка з 16.00 год по графіку, який складається на семестр (Графіки відпрацювань з дисциплін, що викладаються на кафедрі). В період сесії консультації по додатковому графіку проводяться щоденно з 08.00 до 15.00 год.

Все необхідне для успішного засвоєння дисципліни "Радіологія", а саме :

питання для підготовки до заліку, питання до кожного заняття та лекцій, а також домашні завдання Ви знайдете у розділі - дистанційне навчання / Радіологія

Увага!!! Пропущені лекції викрадачам (Жданов Я.О., Шевченко Ю.Ю.) необхідно відпрацювати до 15.12.19 (осінній семестр), 15.05. 20 (весняний семестр) (Не пропускайте лекції!!)

Рекомендована література:

Основна

1. Радіологія (променева діагностика та променева терапія) за ред. проф. М.М. Ткаченка, „Книга плюс”, Київ, 2011р.

2. Ковальський, О. В. Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика : підручник / О. В. Ковальський, Д. С. Мечев, В. П. Данилевич. – 2-ге вид. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 512 с.

Додаткова

 1. Ренгенодіагностика / В. І. Мілько, Т. В. Топчій, А. П. Лазар [et al.] ; за ред. В.І. Мілька. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 352 с.
 2. Коваль Г.Ю. Променева діагностика.-К.: Обріс, 1998.-Т. 1, 2.
 3. Линденбратен Л.Д., Наумов Л.Б. Медицинская рентгенология.-М.: Медицина, 1974.
 4. Линденбратен Л.Д., Королюк И.П. Медицинская радиология и рентгенология.-М.: Медицина, 1993.
 5. Коваль Г.Ю. Клиническая рентгеноанатомия.-К.: Здоров'я, 1975.
 6. Розерштраух Л.С., Рыбалкова Н.И., Виннер М.Г. Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания.-М.: Медицина, 1986.
 7. Антонович В.Б. Рентгенодиагностика заболеваний пищевода, желудка, кишечника.-М.: Медицина, 1987.
 8. Гольдберг Б., Петтерсон Г. Ультрасонографія.-Львів: Медицина світу, 1998.

 Інформаційні ресурси

 1. Наказ №51/151 від 16.02.2017Про затвердження Загальних правил радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині https://ips.ligazakon.net/document/view/RE10832?an=22
 2. Закон № 12 1995, Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39/95
 3. Відео ресурс рентгеноскопія https://www.youtube.com/watch?v=-x6JTfZGN9A
 4. Відео ресурс   https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pob5EEVkjzc
 5. Відео ресурс https://www.youtube.com/watch?v=rHAANHNa4nY
 6. Відео ресурс УЗД печінки  https://www.youtube.com/watch?v=iis5e27zJAg